Skip to content

发布订阅

数据库的发布订阅(Publish-Subscribe,简称 Pub/Sub)是一种消息传递模式,其中发布者将消息发送给一个或多个订阅者,而订阅者则接收并处理该消息。在这种模式下,发布者和订阅者之间是松耦合的,它们之间不需要直接通信,因此可以提高应用程序的可扩展性和灵活性。

在数据库中,发布订阅功能通常被用于实时数据更新、缓存同步、业务事件通知等场景。例如,当数据库中某个表的数据发生变化时,可以通过发布订阅功能实时通知订阅者,从而实现实时数据同步和处理。另外,也可以通过发布订阅功能来实现业务事件的通知,例如某个订单被取消、某个库存数量不足等等。

通常,数据库的发布订阅功能由两部分组成:发布者订阅者发布者负责发布消息,而订阅者则订阅相应消息以达到数据同步的目的。发布者和订阅者之间可以存在多对多的关系,即一个发布者可以向多个订阅者发布消息,而一个订阅者也可以订阅多个消息/数据。

应用场景

发布订阅功能具有多种典型的应用场景:

 • 数据同步:当一个数据库需要与另一个数据库保持同步时,发布订阅功能可以用来将数据更改发送到订阅者数据库。例如,当一个网站需要将数据从一个地理位置传输到另一个地理位置时,发布订阅功能可以用来确保两个数据库之间的数据同步。

 • 业务数据分发:发布订阅功能可以用来将业务数据分发到不同的系统或业务流程中。例如,当一个银行需要将客户账户信息分发到多个业务系统中时,发布订阅功能可以用来将数据分发到相应的系统中,确保各个业务流程之间的数据一致性。

 • 数据备份:发布订阅功能可以用来备份数据。例如,当一个数据库需要备份到另一个数据库时,发布订阅功能可以用来将数据备份到订阅者数据库中,以便在主数据库出现故障时恢复数据。

 • 实时数据处理:发布订阅功能可以用来实现实时数据处理。例如,当一个网站需要对来自不同用户的数据进行处理时,发布订阅功能可以用来将数据传输到处理程序中进行处理,以便实现实时数据分析和决策。

名词解释

 • 发布:在数据库中,发布通常指的是将一个数据库对象设置为可供其他租户访问的状态。这是数据共享和复制的一个重要步骤,发布的对象可以被其他租户订阅并获取数据。

 • 订阅:订阅是指一个数据库选择接收和复制发布的数据库对象的数据。

 • 发布端(Pub):发布端是执行发布操作的数据库。发布端负责创建和管理发布的对象,以及管理订阅该发布对象的数据库的访问权限。

 • 订阅端(Sub):订阅端是订阅发布对象的租户。

 • 发布对象:发布对象是在发布端创建并设置为可发布的数据库对象,即数据库。这些对象的数据可以被订阅端访问和复制。

 • 订阅对象:订阅对象是在订阅端复制和存储的发布对象。订阅对象的数据会根据发布端的数据进行更新。

发布订阅范围说明

发布/订阅应用范围

发布端(Pub)订阅端(Sub)均为 MatrixOne 的租户。

可发布/可订阅权限范围

 • 发布端(Pub)只有 ACCOUNTADMIN 或 MOADMIN 角色可以创建发布与订阅。
 • 订阅端(Sub)由 ACCOUNTADMIN 或 MOADMIN 角色操作访问订阅数据权限。

发布/订阅数据范围

 • 一个发布只能与单一数据库关联。
 • 发布和订阅只在数据库级别实现,目前还不支持直接进行表级别的发布和订阅。
 • 订阅端订阅库只具备读取权限。
 • 发布端(Pub)调整了发布的分享范围,那些不在新范围内的订阅端(Sub)如果已经创建了订阅库,那么对这个订阅库的访问将无效。
 • 发布端(Pub)修改了发布内容,那订阅端(Sub)无需额外操作,即可看到更新
 • 发布端(Pub)尝试删除已经发布的数据库,那么此次删除将不会成功。
 • 发布端(Pub)删除了发布,但订阅库中的对应对象仍存在,此时订阅端(Sub)访问这个对象会触发错误,需要由订阅端(Sub)删除对应的订阅
 • 发布端(Pub)删除了发布对象,但在订阅库中的对应对象仍然存在,此时订阅端(Sub)访问这个对象会触发错误,需要由订阅端(Sub)删除对应的订阅对象

发布订阅示例

本章节将给出一个示例,介绍当前在 MatrixOne 集群中,存在 3 个租户,sys、acc1 与 acc2,按照操作顺序对三个租户进行操作:

 1. 发布者:sys 租户创建数据库 sub1 与表 t1,并发布 pub1:

  create database sub1;
  create table sub1.t1(a int,b int);
  create publication pub1 database sub1;
  mysql> show publications;
  +-------------+----------+---------------------+-------------+-------------+----------+
  | publication | database | create_time     | update_time | sub_account | comments |
  +-------------+----------+---------------------+-------------+-------------+----------+
  | pub1    | sub1   | 2024-04-23 10:28:15 | NULL    | *      |     |
  +-------------+----------+---------------------+-------------+-------------+----------+
  1 row in set (0.01 sec)
  
 2. 订阅者:acc1 和 acc2 都创建订阅库 syssub1,于是得到共享的数据表 t1:

  -- all 选项可以看到所有有权限的订阅,未订阅的 sub_time, sub_name 为 null,不加 all 只能看到已订阅的发布信息。
  mysql> show subscriptions all;
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+----------+
  | pub_name | pub_account | pub_database | pub_time      | sub_name | sub_time |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+----------+
  | pub1   | sys     | sub1     | 2024-04-23 10:28:15 | NULL   | NULL   |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+----------+
  1 row in set (0.01 sec)
  
  -- acc1 和 acc2 创建订阅库的 sql 语句一致,此处不做赘述
  create database syssub1 from sys publication pub1;
  use syssub1;
  
  mysql> show subscriptions;
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub_name | pub_account | pub_database | pub_time      | sub_name | sub_time      |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub1   | sys     | sub1     | 2024-04-23 10:28:15 | syssub1 | 2024-04-23 10:35:13 |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
  mysql> show tables;
  +--------------------+
  | Tables_in_syssub1 |
  +--------------------+
  | t1         |
  +--------------------+
  2 rows in set (0.02 sec)
  
 3. 发布者:sys 租户创建数据表 t2:

  create table sub1.t2(a text);
  
 4. 订阅者:acc1 和 acc2 得到共享的数据表 t1 和 t2:

  use syssub1;
  mysql> show tables;
  +-------------------+
  | Tables_in_syssub1 |
  +-------------------+
  | t1        |
  | t2        |
  +-------------------+
  2 rows in set (0.01 sec)
  
 5. 发布者:sys 租户创建数据库 sub2 与表 t1,并发布 pub2 给租户 acc1

  create database sub2;
  create table sub2.t1(a float);
  create publication pub2 database sub2 account acc1;
  
 6. 订阅者:acc1 和 acc2 都创建订阅库 syssub2,acc1 得到共享的数据表 t1;acc2 创建订阅库 syssub2 失败:

  • acc1
  mysql> show subscriptions all;
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub_name | pub_account | pub_database | pub_time      | sub_name | sub_time      |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub1   | sys     | sub1     | 2024-04-23 10:28:15 | syssub1 | 2024-04-23 10:30:43 |
  | pub2   | sys     | sub2     | 2024-04-23 10:40:54 | NULL   | NULL        |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  2 rows in set (0.01 sec)
  
  create database syssub2 from sys publication pub2;
  use syssub2;
  
  mysql> show subscriptions all;
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub_name | pub_account | pub_database | pub_time      | sub_name | sub_time      |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub2   | sys     | sub2     | 2024-04-23 10:40:54 | syssub2 | 2024-04-23 10:42:31 |
  | pub1   | sys     | sub1     | 2024-04-23 10:28:15 | syssub1 | 2024-04-23 10:30:43 |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  2 rows in set (0.01 sec)
  
  mysql> show tables;
  +--------------------+
  | Tables_in_syssub2 |
  +--------------------+
  | t1         |
  +--------------------+
  2 rows in set (0.02 sec)
  
  • acc2
  -- acc2 看不到 pub2,因为没有订阅权限
  mysql> show subscriptions all;
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub_name | pub_account | pub_database | pub_time      | sub_name | sub_time      |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub1   | sys     | sub1     | 2024-04-23 10:28:15 | syssub1 | 2024-04-23 10:35:13 |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  1 row in set (0.01 sec)
  
  mysql> create database syssub2 from sys publication pub2;
  ERROR 20101 (HY000): internal error: the account acc2 is not allowed to subscribe the publication pub2
  
 7. 发布者:sys 租户修改发布 pub2 给全部租户:

  alter publication pub2 account all;
  mysql> show publications;
  +-------------+----------+---------------------+---------------------+-------------+----------+
  | publication | database | create_time     | update_time     | sub_account | comments |
  +-------------+----------+---------------------+---------------------+-------------+----------+
  | pub2    | sub2   | 2024-04-23 10:40:54 | 2024-04-23 10:47:53 | *      |     |
  | pub1    | sub1   | 2024-04-23 10:28:15 | NULL        | *      |     |
  +-------------+----------+---------------------+---------------------+-------------+----------+
  2 rows in set (0.00 sec)
  
 8. 订阅者:acc2 创建订阅库 syssub2 成功,得到共享的数据表 t1:

  -- acc2 现在能看到 pub2 了
  mysql> show subscriptions all;
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub_name | pub_account | pub_database | pub_time      | sub_name | sub_time      |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub1   | sys     | sub1     | 2024-04-23 10:28:15 | syssub1 | 2024-04-23 10:35:13 |
  | pub2   | sys     | sub2     | 2024-04-23 10:40:54 | NULL   | NULL        |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  2 rows in set (0.00 sec)
  
  create database syssub2 from sys publication pub2;
  use syssub2;
  
  mysql> show subscriptions all;
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub_name | pub_account | pub_database | pub_time      | sub_name | sub_time      |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub2   | sys     | sub2     | 2024-04-23 10:40:54 | syssub2 | 2024-04-23 10:50:43 |
  | pub1   | sys     | sub1     | 2024-04-23 10:28:15 | syssub1 | 2024-04-23 10:35:13 |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  2 rows in set (0.00 sec)
  
  mysql> show tables;
  +--------------------+
  | Tables_in_syssub2 |
  +--------------------+
  | t1         |
  +--------------------+
  2 rows in set (0.02 sec)
  
 9. 发布者:sys 租户删除发布 pub1:

  drop publication pub1;
  mysql> show publications;
  +-------------+----------+---------------------+---------------------+-------------+----------+
  | publication | database | create_time     | update_time     | sub_account | comments |
  +-------------+----------+---------------------+---------------------+-------------+----------+
  | pub2    | sub2   | 2024-04-23 10:40:54 | 2024-04-23 10:47:53 | *      |     |
  +-------------+----------+---------------------+---------------------+-------------+----------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
 10. 订阅者:acc1、acc2 连接 syspub1 失败:

  mysql> use syssub1;
  ERROR 20101 (HY000): internal error: there is no publication pub1
  
 11. 发布者:sys 租户新建数据库 sub1_new,并重新以 pub1 发布

   create database sub1_new;
   use sub1_new;
   create table t3(n1 int);
   insert into t3 values (1);
   create publication pub1 database sub1_new;
   mysql> show publications;
   +-------------+----------+---------------------+---------------------+-------------+----------+
   | publication | database | create_time     | update_time     | sub_account | comments |
   +-------------+----------+---------------------+---------------------+-------------+----------+
   | pub2    | sub2   | 2024-04-23 10:40:54 | 2024-04-23 10:47:53 | *      |     |
   | pub1    | sub1_new | 2024-04-23 10:59:11 | NULL        | *      |     |
   +-------------+----------+---------------------+---------------------+-------------+----------+
   2 rows in set (0.00 sec)
  
 12. 订阅者:acc1、acc2 连接 syspub1,可以看到 pub1 新的内容,就是说如果发布方更改了发布的内容,订阅方不用做任何操作即可看到更新。

  use syssub1;
  mysql> show subscriptions;
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub_name | pub_account | pub_database | pub_time      | sub_name | sub_time      |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub2   | sys     | sub2     | 2024-04-23 10:40:54 | syssub2 | 2024-04-23 10:42:31 |
  | pub1   | sys     | sub1_new   | 2024-04-23 10:59:11 | syssub1 | 2024-04-23 10:30:43 |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  2 rows in set (0.01 sec)
  
  mysql> show tables;
  +-------------------+
  | Tables_in_syssub1 |
  +-------------------+
  | t3        |
  +-------------------+
  1 row in set (0.01 sec)
  
  mysql> select * from t3;
  +------+
  | n1  |
  +------+
  |  1 |
  +------+
  1 row in set (0.01 sec)
  
 13. 订阅者:acc1 删除订阅:

   -- 通过 drop database 删除订阅
   drop database syssub1;
   mysql> show subscriptions;
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub_name | pub_account | pub_database | pub_time      | sub_name | sub_time      |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub2   | sys     | sub2     | 2024-04-23 10:40:54 | syssub2 | 2024-04-23 10:42:31 |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
 14. 发布者:sys 租户删除已发布的数据库之前,要先删除其对应的发布:

  mysql> drop database sub1_new;
  ERROR 20101 (HY000): internal error: can not drop database 'sub1_new' which is publishing
  mysql> drop publication pub1;
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
  
  mysql> drop database sub1_new;
  Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
  
 15. 发布者:sys 租户修改发布内容:

  alter publication pub2 comment "this is pub2";--修改comments
  mysql> show publications;
  create database new_sub2;
  create table new_sub2.new_t (xxx int);
  insert into new_sub2.new_t values (123);
  alter publication pub2 database new_sub2;--修改database
  mysql> show publications;
  +-------------+----------+---------------------+---------------------+-------------+--------------+
  | publication | database | create_time     | update_time     | sub_account | comments   |
  +-------------+----------+---------------------+---------------------+-------------+--------------+
  | pub2    | new_sub2 | 2024-04-23 10:40:54 | 2024-04-23 11:04:20 | *      | this is pub2 |
  +-------------+----------+---------------------+---------------------+-------------+--------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
 16. 订阅者:acc1、acc2 查看订阅,能看到发布数据库修改后的内容:

   mysql> show subscriptions;
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub_name | pub_account | pub_database | pub_time      | sub_name | sub_time      |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  | pub2   | sys     | new_sub2   | 2024-04-23 10:40:54 | syssub2 | 2024-04-23 10:42:31 |
  +----------+-------------+--------------+---------------------+----------+---------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
  use syssub2;
  mysql> show tables;
  +-------------------+
  | Tables_in_syssub2 |
  +-------------------+
  | new_t       |
  +-------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
  mysql> select * from new_t;
  +------+
  | xxx |
  +------+
  | 123 |
  +------+
  1 row in set (0.00 sec)
  

参考文档

发布者参考文档

订阅者参考文档