Skip to content

AVG

函数说明

AVG() 是聚合函数的一种,用于计算参数列的算术平均值。

函数语法

> AVG(expr)

参数释义

参数 说明
expr 任何数值类型的列的列名

返回值

Double 类型返回该列的算术平均值。 若输入参数为空,则返回 NaN 值。

示例

> drop table if exists tbl1;
> create table tbl1 (col_1a tinyint, col_1b smallint, col_1c int, col_1d bigint, col_1e char(10) not null);
> insert into tbl1 values (0,1,1,7,"a");
> insert into tbl1 values (0,1,2,8,"b");
> insert into tbl1 values (0,1,3,9,"c");
> insert into tbl1 values (0,1,4,10,"D");
> insert into tbl1 values (0,1,5,11,"a");
> insert into tbl1 values (0,1,6,12,"c");

> select avg(col_1c) from tbl1;
+-------------+
| avg(col_1c) |
+-------------+
|     3.5 |
+-------------+

> select sum(col_1d) as s1,avg(col_1d) as a3 from tbl1 group by col_1e order by s1 desc;
+------+------+
| s1  | a3  |
+------+------+
|  21 | 10.5 |
|  18 |  9 |
|  10 |  10 |
|  8 |  8 |
+------+------+

> select avg(col_1d) as a1 from tbl1 where col_1d < 13 group by col_1e order by a1;
+------+
| a1  |
+------+
|  8 |
|  9 |
|  10 |
| 10.5 |
+------+