Skip to content

MIN

函数说明

MIN() 是聚合函数的一种,计算了一组值的最小值。

函数语法

> MIN(expr)

参数释义

参数 说明
expr 任何数值类型与字符串列的列名

返回值

返回 expr 列中的最小值,同时也可以在 MIN() 中使用字符串,如此会返回最小的字符串值。

示例

> drop table if exists tbl1,tbl2;
> create table tbl1 (col_1a tinyint, col_1b smallint, col_1c int, col_1d bigint, col_1e char(10) not null);
> insert into tbl1 values (0,1,1,7,"a");
> insert into tbl1 values (0,1,2,8,"b");
> insert into tbl1 values (0,1,3,9,"c");
> insert into tbl1 values (0,1,4,10,"D");
> insert into tbl1 values (0,1,5,11,"a");
> insert into tbl1 values (0,1,6,12,"c");

> select min(col_1d) from tbl1;
+-------------+
| min(col_1d) |
+-------------+
|      7 |
+-------------+

> select min(col_1c) as m1 from tbl1 where col_1d<12 group by col_1e;
+------+
| m1  |
+------+
|  1 |
|  2 |
|  3 |
|  4 |
+------+