Skip to content

FLOOR()

函数说明

FLOOR() 函数返回不大于某个数字的相应数位的数。

函数语法

> FLOOR(number, decimals)
> FLOOR(number)

参数释义

参数 说明
number 必要参数,任何当前支持的数值数据
decimals 可选参数,代表小数点后的位数。默认值为 0,代表四舍五入为整数,当为负数时四舍五入到小数点前的数位。

示例

drop table if exists t1;
create table t1(a int ,b float);
insert into t1 values(1,0.5);
insert into t1 values(2,0.499);
insert into t1 values(3,0.501);
insert into t1 values(4,20.5);
insert into t1 values(5,20.499);
insert into t1 values(6,13.500);
insert into t1 values(7,-0.500);
insert into t1 values(8,-0.499);
insert into t1 values(9,-0.501);
insert into t1 values(10,-20.499);
insert into t1 values(11,-20.500);
insert into t1 values(12,-13.500);

mysql> select a,floor(b) from t1;
+------+----------+
| a  | floor(b) |
+------+----------+
|  1 |    0 |
|  2 |    0 |
|  3 |    0 |
|  4 |    20 |
|  5 |    20 |
|  6 |    13 |
|  7 |    -1 |
|  8 |    -1 |
|  9 |    -1 |
|  10 |   -21 |
|  11 |   -21 |
|  12 |   -14 |
+------+----------+
12 rows in set (0.01 sec)

mysql> select sum(floor(b)) from t1;
+---------------+
| sum(floor(b)) |
+---------------+
|      -6 |
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select a,sum(floor(b)) from t1 group by a order by a;
+------+---------------+
| a  | sum(floor(b)) |
+------+---------------+
|  1 |       0 |
|  2 |       0 |
|  3 |       0 |
|  4 |      20 |
|  5 |      20 |
|  6 |      13 |
|  7 |      -1 |
|  8 |      -1 |
|  9 |      -1 |
|  10 |      -21 |
|  11 |      -21 |
|  12 |      -14 |
+------+---------------+
12 rows in set (0.00 sec)