Skip to content

SUBVECTOR()

函数说明

SUBVECTOR() 函数用于从向量中提取子向量。

函数语法

> SUBVECTOR(vec, pos, len)

参数释义

参数 说明
vec 必需参数。从中提取子向量的源向量
pos 必需参数。开始提取的位置。向量中的第一个位置是 1,如果 pos 为正,则函数从向量的开头提取。如果 pos 为负,则提取是从向量的末尾开始。
len 可选参数。要提取的维度数。默认从位置 pos 开始到向量末尾的子向量。如果 len 小于 1,则返回空向量。

示例

mysql> SELECT SUBVECTOR("[1,2,3]", 2);
+-----------------------+
| subvector([1,2,3], 2) |
+-----------------------+
| [2, 3]        |
+-----------------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT SUBVECTOR("[1,2,3]",-1,1);
+---------------------------+
| subvector([1,2,3], -1, 1) |
+---------------------------+
| [3]            |
+---------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT SUBVECTOR("[1,2,3]",-1,0);
+---------------------------+
| subvector([1,2,3], -1, 0) |
+---------------------------+
| []            |
+---------------------------+
1 row in set (0.00 sec)